Sean E. Bell

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3106
Shihan Date: 13-Oct-1996
Location: California, USA