Gordon Kiyokawa, Seizan

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3105
Shihan Date: 10/13/1996
Dojo: Hakkoryu Ryubukan Dojo, 48006
Location: Oregon, USA

Gordon Kiyokawa began his study of Hakkoryu under Brian Workman.

Mr. Kiyokawa owns and operates Hakkoryu Ryubukan Dojo in Portland, Oregon, USA.