Scott Newkirk, Shozan

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3132
Shihan Date: 04/13/1999
Location: California, USA