Woody Wong

Kaiden Shihan

Shihan Number: 3365
Shihan Date: 06/19/2016
Location: California, USA