Justin Longworth

Kaiden Shihan

Shihan Number: 3364
Shihan Date: 06/19/2016
Location: California, USA