Pere Armengou Avisio

Shihan

Shihan Number: 3396
Shihan Date: June 18, 2017
Location: Barcelona, Spain