Girolami Valeriano

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3337
Shihan Date: 4/12/2015
Dojo: Hakkoryu Shinryu Dojo
Location: Milan, Italy