Anthony Giufre

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3367
Shihan Date: 06/19/2016
Dojo: Hakkoryu Sanrokujin Dojo, 48785
Location: New York, USA