Matt Walker, Senzan

Kaiden Shihan Sandaikichu

Shihan Number: 3307
Shihan Date: 08/26/2012
Dojo: Hakkoryu Fudōshin Dojo
Location: Texas, USA